หน้าข่าว

ประธานการประชุมคณะกรรมการวิชาการของกองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน ซึ่งมีวาระที่สำคัญคือ การรายงานความก้าวหน้าการพิจารณาเอกสารวิชาการ และแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการชุดใหม่ ณ ห้องประชุมกองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน ชั้น 3 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 03 เมษายน 2562

               วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสถาพร ใจอารีย์ ผู้อำนวยการกองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิชาการของกองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน ซึ่งมีวาระที่สำคัญคือ การรายงานความก้าวหน้าการพิจารณาเอกสารวิชาการ และการพิจารณาการปรับปรุงแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการชุดใหม่ โดยมีผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่าย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน ชั้น 3 กรมพัฒนาที่ดิน

รายงาน/ภาพ : Facebook กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน

EventGallery92473 EventGallery92465 EventGallery92466 EventGallery92467 EventGallery92468 EventGallery92469 EventGallery92470 EventGallery92471 EventGallery92472 EventGallery92474
  • EventGallery92473
  • EventGallery92465
  • EventGallery92466
  • EventGallery92467
  • EventGallery92468
  • EventGallery92469
  • EventGallery92470
  • EventGallery92471
  • EventGallery92472
  • EventGallery92474

รูปข่าว