หน้าข่าว

ประธานการประชุมคณะทำงานแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณาทบทวนพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 และกำหนดขั้นตอน กรอบระยะเวลาในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น

วันที่ 28 มีนาคม 2562

               วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 2/2562 มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยได้พิจารณาทบทวนพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 และกำหนดขั้นตอน กรอบระยะเวลาในการดำเนินงานต่อไป ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น


รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน

EventGallery92411 EventGallery92410 EventGallery92412 EventGallery92413 EventGallery92414 EventGallery92415 EventGallery92416 EventGallery92417 EventGallery92418 EventGallery92419 EventGallery92420 EventGallery92421 EventGallery92422
 • EventGallery92411
 • EventGallery92410
 • EventGallery92412
 • EventGallery92413
 • EventGallery92414
 • EventGallery92415
 • EventGallery92416
 • EventGallery92417
 • EventGallery92418
 • EventGallery92419
 • EventGallery92420
 • EventGallery92421
 • EventGallery92422

รูปข่าว