หน้าข่าว

ร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินแห่งประเทศไทย และลงนามปฏิญญาความร่วมมือการขับเคลื่อนสมัชชาความมือทรัพยากรดินแห่งประเทศไทย ระหว่าง 18 หน่วยงาน ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 801 อาคาร 8 ชั้น

วันที่ 29 มีนาคม 2562

     วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินแห่งประเทศไทย (THAI SOIL PARTNERSHIP) หรือ TSP และลงนามปฏิญญาความร่วมมือการขับเคลื่อนสมัชชาความมือทรัพยากรดินแห่งประเทศไทย ระหว่างหน่วยงาน จำนวน 18 หน่วยงาน และการประชุมสามัญประจำปี 2562 ของสมาคมดินโลก โดย นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 801 อาคาร 8 ชั้น
     พิธีประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินแห่งประเทศไทย (THAI SOIL PARTNERSHIP) หรือ TSP และลงนามปฏิญญาความร่วมมือการขับเคลื่อนสมัชชาความมือทรัพยากรดินแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินแห่งประเทศไทยให้เป็นที่ประจักษ์ และกระตุ้นให้เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการศาสนา ประชาสังคม สื่อมวลชน และประชาชน พร้อมกันนี้ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ 3 ข้อ ได้แก่ 1. เราจะพร้อมใจกันขับเคลื่อนสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินแห่งประเทศไทยให้เป็นที่ประจักษ์ ต่อสังคมโลก 2. เราจะทำให้ความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดการทรัพยากรดิน เกิดการขับเคลื่อนและขยายผลอย่างเป็นรูปธรรม 3. เราจะร่วมมือกันทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ถึงการใช้ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนเพื่อพลิกฟื้นผืนดินให้กลับมาคืนชีวิตอุดมสมบูรณ์ สร้างระบบนิเวศน์ที่ดี เป็นแหล่งอาหารที่ปลอดภัย นำมาซึ่งความมั่นคงทั้งภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมของไทย สร้างความไพบูลย์และสันติสุขให้เกิดแก่มวลมนุษยชาติสืบไป

     รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน

EventGallery92395 EventGallery92389 EventGallery92390 EventGallery92391 EventGallery92392 EventGallery92393 EventGallery92394 EventGallery92396 EventGallery92397 EventGallery92398 EventGallery92399 EventGallery92400 EventGallery92401 EventGallery92402 EventGallery92403 EventGallery92404 EventGallery92405 EventGallery92406 EventGallery92407 EventGallery92408 EventGallery92409
 • EventGallery92395
 • EventGallery92389
 • EventGallery92390
 • EventGallery92391
 • EventGallery92392
 • EventGallery92393
 • EventGallery92394
 • EventGallery92396
 • EventGallery92397
 • EventGallery92398
 • EventGallery92399
 • EventGallery92400
 • EventGallery92401
 • EventGallery92402
 • EventGallery92403
 • EventGallery92404
 • EventGallery92405
 • EventGallery92406
 • EventGallery92407
 • EventGallery92408
 • EventGallery92409

รูปข่าว