หน้าข่าว

ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจกรรม 5ส กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น

วันที่ 28 มีนาคม 2562

     วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจกรรม 5ส กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณานโยบายการดำเนินกิจกรรม 5 ส กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2562 มาตรฐานการดำเนินงานกิจกรรมฯ แผนการดำเนินกิจกรรมฯ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจประเมินหน่วยงานที่ดำเนินกิจกรรมฯ และการคัดเลือกหน่วยงานที่ดำเนินกิจกรรมฯ ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น

     รายงาน/ภาพ : กองแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน

EventGallery92375 EventGallery92376 EventGallery92377 EventGallery92378 EventGallery92379 EventGallery92380 EventGallery92381
  • EventGallery92375
  • EventGallery92376
  • EventGallery92377
  • EventGallery92378
  • EventGallery92379
  • EventGallery92380
  • EventGallery92381

รูปข่าว