หน้าข่าว

สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning และ m-Learning) ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้จัดทำหลักสูตรและองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการที่หลากหลายและทันต่อสถานการณ์

วันที่ 06 มีนาคม 2562

สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning และ m-Learning) ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้จัดทำหลักสูตรและองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการที่หลากหลายและทันต่อสถานการณ์ ผู้สนใจสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ ได้ทางเว็บไซต์ http://www.opdcacademy.com/


รูปข่าว