หน้าข่าว

ประธานการประชุมคณะกรรมการชมรมชาวสำรวจดินครั้งที่ 1/2562 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดทำของที่ระลึกต่างๆ พร้อมปรับปรุงฐานข้อมูลของสมาชิกชมรม ณ ห้องประชุมกองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน ชั้น 3 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2562

                 วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายสถาพร ใจอารีย์ ผู้อำนวยการกองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน พร้อมด้วยนายสมปอง นิลพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวินิจฉัยคุณภาพและกำลังผลิตของดิน ร่วมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชมรมชาวสำรวจดินครั้งที่ 1/2562 ซึ่งมีวาระที่สำคัญคือ การติดตามความก้าวหน้าการจัดทำของที่ระลึกต่างๆ พร้อมปรับปรุงฐานข้อมูลของสมาชิกชมรม และมอบหมายผู้รับผิดชอบเตรียมจัดประชุม รวมทั้งการพิจารณาเรื่องการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 กำหนดวัน เวลาและสถานที่ พร้อมแก้ไขระเบียบข้อบังคับของชมรม โดยมีคณะกรรมการชมรมชาวสำรวจดิน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน ชั้น 3 กรมพัฒนาที่ดิน

รายงาน/ภาพ : Facebook กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน

EventGallery91822 EventGallery91804 EventGallery91806 EventGallery91807 EventGallery91808 EventGallery91809 EventGallery91810 EventGallery91811 EventGallery91812 EventGallery91813
  • EventGallery91822
  • EventGallery91804
  • EventGallery91806
  • EventGallery91807
  • EventGallery91808
  • EventGallery91809
  • EventGallery91810
  • EventGallery91811
  • EventGallery91812
  • EventGallery91813

รูปข่าว