หน้าข่าว

ลงพื้นที่พบกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์กลุ่มปลูกฮัก แตงโมอินทรีย์ ณ บ้านเหล่าฝ้าย ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2562

               วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่บ้านเหล่าฝ้าย ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร พบกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์กลุ่มปลูกฮัก แตงโมอินทรีย์
               โดย นายพรทวี ศรีสง่า ประธานกลุ่มปลูกฮัก เปิดเผยว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์กลุ่มปลูกฮัก ปัจจุบัน มีสมาชิก 221 ราย ทางกลุ่มมีการปลูกข้าวหอมมะลิแปลงใหญ่เป็นหลัก และต่อยอดใช้พื้นที่นาหลังการปลูกข้าว มาปลูกแตงโมอินทรีย์พันธุ์กินรี สร้างรายได้เสริม ในพื้นที่ 500 ไร่ ที่ผ่านมาตรฐานการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) ของกรมพัฒนาที่ดิน โดยจำหน่ายผลผลิตผ่าน บริษัทปลูกฮัก ประเทศไทย ส่งสินค้าให้ Top supermarket ภายใต้ชื่อสินค้า "ปลูกฮัก"
                กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์กลุ่มปลูกฮัก แตงโมอินทรีย์ มีการบริหารงานกลุ่มอย่างเข้มแข็งและจัดการอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่กระบวนการต้นทางถึงปลายทาง ได้แก่ การเตรียมคนเตรียมพื้นที่ ปรับปรุงดิน ควบคุมคุณภาพการผลิตและทำการตลาด ทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคง ต้นทุนการผลิตต่ำ และมีระบบการเกษตรที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
               ทั้งนี้ กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร ได้สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปรับปรุงดิน โดยให้กลุ่มทำปุ๋ยพืชสด และปุ๋ยหมัก น้ำหมักคุณภาพธาตุอาหารสูง และผลิตสารไล่ป้องกันแมลงศัตรูพืช นอกจากนี้ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ได้มอบหมายให้สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร ประสานประธานกลุ่มเพื่อประสานการสนับสนุนน้ำเพื่อการเกษตร ได้แก่ แหล่งน้ำในไร่นา และน้ำบาดาล จากกรมทรัพยากรน้ำ เพื่อพัฒนาต่อยอดเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของพืชผลเกษตรอินทรีย์กลุ่มปลูกฮักต่อไป

รายงาน/ภาพ : สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

EventGallery91803 EventGallery91793 EventGallery91794 EventGallery91795 EventGallery91796 EventGallery91797 EventGallery91798 EventGallery91799 EventGallery91800 EventGallery91801 EventGallery91802
 • EventGallery91803
 • EventGallery91793
 • EventGallery91794
 • EventGallery91795
 • EventGallery91796
 • EventGallery91797
 • EventGallery91798
 • EventGallery91799
 • EventGallery91800
 • EventGallery91801
 • EventGallery91802

รูปข่าว