หน้าข่าว

ประธานในการประชุม แนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการทุ่งกุลาร้องไห้ เพื่อติดตาม และรับทราบความคืบหน้า พร้อมทั้งร่วมกันให้ข้อเสนอ ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2562

                วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เป็นประธานในการประชุม แนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งมีการติดตาม ระดมสมอง ความคิดเห็น และรายงาน ร่างแนวทางการดำเนินงานโครงการทุ่งกุลาร้องไห้ โดยนางสาวสุวรรณภา บุญจงรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน นำเสนอโครงการในภาพรวมที่ได้รจัดทำขึ้น ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว จำนวนพื้นที่ พิกัด รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ ปัญหา อุปสรรค ของการดำเนินงานที่ผ่านมา หลังจากได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ จากการประชุมคณะทำงาน สพข. 3 4 และ 5 ในการประชุมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะทำงานในสังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เพื่อติดตาม และรับทราบความคืบหน้า พร้อมทั้งร่วมกันให้ข้อเสนอ ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม เพื่อให้แผนแนวทางการดำเนินงาน มีความสมบูรณ์มากที่สุด สำหรับ นำเสนอต่อคณะทำงานทั้ง 3 เขต ในการประชุมครั้งต่อไป เพื่อวางแผนงาน ที่จะดำเนินการต่อไป เพื่อให้โครงการฯ ประสบผลสำเร็จ และตอบโจทย์ปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ให้ได้รับประโยชน์สูงสุด สู่เกษตรกรอย่างแท้จริง ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี


ภาพ/รายงาน : พัชนี เค้ายา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

EventGallery91757 EventGallery91753 EventGallery91754 EventGallery91755 EventGallery91756 EventGallery91758 EventGallery91759 EventGallery91760
  • EventGallery91757
  • EventGallery91753
  • EventGallery91754
  • EventGallery91755
  • EventGallery91756
  • EventGallery91758
  • EventGallery91759
  • EventGallery91760

รูปข่าว