หน้าข่าว

ประธานการประชุมหารือการพิจารณาพื้นที่เป้าหมายในการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปี 2563 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามกรอบระยะเวลา และเป้าหมายของโครงการฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2562

               วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 นายประศาสน์ สุทธารักษ์ ผู้อำนวยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เป็นประธานการประชุมหารือการพิจารณาพื้นที่เป้าหมายในการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปี 2563 ภายใต้โครงการพัฒนาที่ดินชุมชนบนพื้นที่สูง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง และโครงการพระราชดำริโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน โดยมี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน แพร่ พะเยา เชียงราย และเจ้าหน้าที่ กลุ่ม/ฝ่าย ผู้ที่เกี่ยวข้อง สพข.7 และร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามกรอบระยะเวลา และเป้าหมายของโครงการฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

รายงาน/ภาพ : Facebook สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

EventGallery91735 EventGallery91736 EventGallery91737 EventGallery91738 EventGallery91739 EventGallery91740 EventGallery91741 EventGallery91742 EventGallery91743
  • EventGallery91735
  • EventGallery91736
  • EventGallery91737
  • EventGallery91738
  • EventGallery91739
  • EventGallery91740
  • EventGallery91741
  • EventGallery91742
  • EventGallery91743

รูปข่าว