หน้าข่าว

เสด็จทรงเป็นประธานในงานเฉลิมฉลองวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561 ภาคพระพุทธศาสนา ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 07 ธันวาคม 2561

                วันศุกร์ ที่ 7 ธันวาคม 2561 เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จทรงเป็นประธานในงานเฉลิมฉลองวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561 ภาคพระพุทธศาสนา ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้ นายวิวัฒน์  ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กราบทูลถวายรายงานการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันดินโลกภาคพระพุทธศาสนา เนื่องในวันดินโลกโดยมี นางสาวเบญจพรชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายพินิจ บุญเลิศผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีผู้บริหาร ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หมอดินอาสา เกษตรกร และประชาชนทั่วไป เข้าเฝ้ารับเสด็จโดยพร้อมเพรียง
               โอกาสนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระสัมโมทนียกถา ความตอนหนึ่งว่า“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงถึงพร้อมด้วยพระปรีชาสามารถหลากหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรดิน ทรงเป็นผู้บุกเบิกแผ้วถางหนทาง และสร้างสรรค์แนวคิดให้ชาวโลก รู้จักคุณค่าของดิน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรดินอย่างเหมาะสม แนวพระราชดำริและพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับดินที่พระราชทานไว้ ล้วนมีมูลเหตุมาจากน้ำพระราชหฤทัย อันเปี่ยมด้วยพระมหากรุณา ที่ทรงปรารถนาให้ราษฎรอยู่ดีมีสุขบนแผ่นดินนี้ หาไม่แล้วคงไม่ทรงพระราชอุตสาหะตรากตรำพระวรกาย เพื่อข้าแผ่นดินไทยทุกคน ดังที่เราทั้งหลายต่างซาบซึ้งกันดีอยู่แล้วโดยถ้วนหน้าคนไทยทุกคน ผู้ล้วนอาศัยเดชะพระบารมีเป็นที่พึ่ง จึงพึงตั้งปณิธานในการดำเนินชีวิต และการปฏิบัติการงานบนพื้นฐานของ ‘ความกตัญญูกตเวที’คุณธรรมข้อกตัญญูกตเวทีนี้ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงอุปมาไว้ว่า ‘เป็นพื้นภูมิของคนดี’ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า ความสำนึกรู้ถึงพระคุณของผู้มีพระคุณ และการมุ่งมั่นประกอบกิจสนองพระคุณของผู้มีพระคุณ คือการมีแผ่นดินอันหนักแน่นมั่นคง เสมือนรากฐานให้สาธุชนคนดีได้หยัดยืน
               ท่านทั้งหลายเป็นผู้เชี่ยวชาญ และเป็นผู้สนใจเรื่องดิน ทุกครั้งที่ท่านพิจารณาดินหรือแผ่นดิน ย่อมทราบดีว่า ดินคือบ่อเกิดของสรรพสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ หรือพืชพรรณธัญญาหาร เป็นรากฐานของความมั่งคั่ง เป็นขุมพลังของการมีชีวิตอยู่ได้บนโลกนี้ ฉันใดการมีจิตตั้งมั่นอยู่ด้วยความกตัญญูกตเวทีไม่เนรคุณ ไม่ทรยศ ไม่ทอดทิ้งกิจธุระของผู้มีพระคุณ แต่คอยเอาใจใส่สืบสานความดีที่ท่านได้ทำไว้แล้วอยู่เสมอ ย่อมทำให้คุณธรรมความดีอื่นๆ อันเปรียบเสมือนกิ่งก้านสาขาและดอกผล ตัวอย่างเช่น ความอดทน ความจริงใจ ความเพียร ความซื่อสัตย์ และความสามัคคี งอกงามขึ้น บนผืนดินที่ชื่อว่ากตัญญูกตเวทีได้ ฉันนั้น
               ขอให้ทุกท่านจงยึดมั่นในความกตัญญูกตเวที ต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็น ‘พลังของแผ่นดิน’ แล้วจงประสานน้ำใจกัน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท เพื่อความผาสุกร่มเย็นของประเทศไทย และของโลกนี้สืบไป”

รายงาน/ภาพ : กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน

EventGallery91580 EventGallery91578 EventGallery91579 EventGallery91581 EventGallery91582 EventGallery91583 EventGallery91584 EventGallery91585 EventGallery91586 EventGallery91587 EventGallery91588
 • EventGallery91580
 • EventGallery91578
 • EventGallery91579
 • EventGallery91581
 • EventGallery91582
 • EventGallery91583
 • EventGallery91584
 • EventGallery91585
 • EventGallery91586
 • EventGallery91587
 • EventGallery91588

รูปข่าว