หน้าข่าว

ประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) เพื่อทราบผลการดำเนินงานของอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ณ ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ

วันที่ 21 มกราคม 2562

                วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นายโสภณ ชมชาญ ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน และนายสมโสตถิ์ ดำเนินงาม ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม ในการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับที่ดินเข้ารวมประชุม ทราบผลการดำเนินงานของอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พร้อมกับความคืบหน้าการจัดทำร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ..... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่.....) พ.ศ. .... รายงานผลการดำเนินงานการปรับปรุงแผนที่แบ่งเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตรฐาน 1 : 4000 (one map) รวมถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาที่ดินแห่งชาติ ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบการดำเนินโครงการตามภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์กรมหาชน) ณ ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ

รายงาน/ภาพ : สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน

EventGallery91523 EventGallery91524 EventGallery91525 EventGallery91526
  • EventGallery91523
  • EventGallery91524
  • EventGallery91525
  • EventGallery91526

รูปข่าว