หน้าข่าว

ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำของกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษหนองหวาย งานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำพร้อมระบบท่อส่งน้ำ ณ บ้านหนองแต้ ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 19 มกราคม 2562

     วันเสาร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2562 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่บ้านหนองแต้ ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ติดตามการบริหารจัดการน้ำของกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษหนองหวาย งานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำพร้อมระบบท่อส่งน้ำโดยใช้เครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขนาดความจุ 99,500 ลบ.ม. โดยสถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น และบริหารจัดการน้ำด้วยมิเตอร์เพื่อให้เกษตรกรร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและวางแผนการลงทุนอย่างเป็นระบบ
     กลุ่มเกษตรกรใช้พื้นที่รอบหนองหวายจำนวน 40 ราย นำโดยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 เริ่มใช้พื้นที่ตั้งแต่ปลายปี 2561 ปลูกผักหลากชนิดตามความต้องการของตลาด เช่น มะเขือ แตงกวา ผักกาด กะหล่ำดอก ผักเครื่องเคียง ขอให้เจ้าหน้าที่ราชการให้เข้าให้ความรู้การจัดการแปลง การวางแผนการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการดิน น้ำ และผลิตผักปลอดภัย

     รายงาน/ภาพ : สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery91477 EventGallery91478 EventGallery91479 EventGallery91480 EventGallery91481 EventGallery91482 EventGallery91483
  • EventGallery91477
  • EventGallery91478
  • EventGallery91479
  • EventGallery91480
  • EventGallery91481
  • EventGallery91482
  • EventGallery91483

รูปข่าว