หน้าข่าว

ประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดินครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาการติดตามผลการดำเนินงานและการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 801 อาคาร 8 ชั้น

วันที่ 15 มกราคม 2562

               วันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดินครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาการติดตามผลการดำเนินงานและการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี รองอธิบดี เลขานุการกรม ผู้อำนวยการเขต/กอง/สำนัก คณะผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 801 อาคาร 8 ชั้น
               โดยประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ Zoning by Agri-Map การทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและการประเมินผู้บริหารองค์การประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมสรุปผลการประเมินการจัดงานมหกรรมวันดินโลก ประจำปี 2561 (World Doil Day 2018)
               จากนั้น อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นำเสนอแนวทางการพัฒนาองค์การกรมพัฒนาที่ดินในด้านต่างๆ อาทิ การพัฒนาการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ การพัฒนาฐานข้อมูลหมอดินอาสา โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมัก การแนะนำการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุน โครงการบอกเลิกพลาสติก โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตรจากปลูกยางพารา เปลี่ยนมาปลูกไม้ผลอายุสั้น เป็นต้น ทั้งนี้ยังให้แนวทางการวางแผนการใช้ที่ดินในพื้นที่ สปก. เพราะต่อไปกรมพัฒนาที่ดินต้องทำงานบูรณาการร่วมกับ สปก. หลังจากที่ สปก. ดำเนินการจัดสรรพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อมอบให้แก่เกษตรกร พร้อมให้แนวทางการจัดตั้ง "หน่วยพัฒนาที่ดินเคลื่อนที่" เนื่องจากเกษตรกรรายย่อยยังไม่รู้จักงานของพัฒนาที่ดินอย่างแท้จริง มีแต่กลุ่มหมอดินที่เข้าใจงานพัฒนาที่ดิน จึงอยากให้หน่วยพัฒนาที่ดินเคลื่อนที่ ไปให้ความรู้ความเข้าใจงานพัฒนาที่ดิน ให้เกษตรกรเห็นถึงความสำคัญของการปรับปรุงบำรุงดินก่อนการเพาะปลูก และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดินในการมีจิตอาสาช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาวาตภัยและอุทกภัยพื้นที่ทางการเกษตร โดยให้ช่วยเหลืออย่างเต็มที่


รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน

EventGallery91385 EventGallery91384 EventGallery91386 EventGallery91387 EventGallery91388 EventGallery91389 EventGallery91390 EventGallery91391 EventGallery91392 EventGallery91393 EventGallery91394 EventGallery91395 EventGallery91396 EventGallery91397 EventGallery91398 EventGallery91399 EventGallery91400
 • EventGallery91385
 • EventGallery91384
 • EventGallery91386
 • EventGallery91387
 • EventGallery91388
 • EventGallery91389
 • EventGallery91390
 • EventGallery91391
 • EventGallery91392
 • EventGallery91393
 • EventGallery91394
 • EventGallery91395
 • EventGallery91396
 • EventGallery91397
 • EventGallery91398
 • EventGallery91399
 • EventGallery91400

รูปข่าว