หน้าข่าว

ลงพื้นที่อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง พบเกษตรกร นายพัฒนา ทองขาวเผือก บ้านคลองขามเหนือ ตำบลควนเมา ปรับเปลี่ยนการปลูกยางพารามาปลูกฝรั่งพันธุ์กิมจู

วันที่ 12 มกราคม 2562

     วันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง พบเกษตรกร นายพัฒนา ทองขาวเผือก บ้านคลองขามเหนือ หมู่ที่ 15 ตำบลควนเมา ปรับเปลี่ยนการปลูกยางพารา จำนวน 8 ไร่ มาปลูกฝรั่งพันธุ์กิมจู เนื่องจากยางพาราราคาตกต่ำประกอบกับพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ค่อนข้างลุ่มดินเป็นดินเหนียวปนกรวดซึ่งไม่เหมาะสมยางพาราและได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมเป็นประจำผลจากการปรับเปลี่ยนพบว่า ฝรั่งอายุ 1 ปี เริ่มให้ผลผลิต มีรายได้เฉลี่ยต่อวัน 2,000 บาท/วัน ก่อนหน้านี้มีรายได้จากยางพารา 900 บาท/วัน กรมพัฒนาที่ดินได้ให้คำแนะนำการจัดการดินภายหลังน้ำลด โดยให้วางแผนจัด ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ แก้ปัญหาระยะยาว

     จากนั้นได้เยี่ยมแปลงเกษตรกรนางจรินทร์ เคี่ยมพันธุ์ หมู่ที่ 4 ต.ควนเมา ซึ่งได้ตัดสินใจปรับพื้นที่ปลูกยางพารา 4 ไร่ มาปลูกมะละกอพันธุ์เร้ดเลดี้ เริ่มปลูกได้ 1 ปี มีรายได้เฉลี่ย 1,000 บาท/วัน นอกจากนี้ได้ไปเรียนรู้การแปรรูปทำข้าวเกรียบฝรั่งเพื่อเพิ่มมูลค่า ผลจากการปรับเปลี่ยนทำให้เกษตรกรมีรายได้มั่นคง และนักวิชาการทางดินได้ให้ความรู้กับเกษตรกร ในการรักษาหน้าดินและไม่ให้ขุดดินล่างขึ้นมาเนื่องจากดินชนิดนี้หากถูกอากาศจะแปรสภาพเป็นกรวดแข็ง เป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของพืช การผลิตมะละกอและฝรั่งของบ้านหมู่ที่ 4 ผลิตโดยมาตรฐาน GAP เพื่อเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ ภายใต้การนำของ นายสมหมาย ธรรมกิจ หมอดินอาสาประจำอำเภอรัษฏา เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ โดยใช้ธรรมนูญในการรวมกลุ่มผลิต ราคาขายผลผลิต และกลุ่มธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ และมุ่งหวังให้อาชีพเกษตรกรรรมที่มั่นคงจะเป็นอาชีพที่ส่งต่อเป็นมรดกให้กับลูกหลานได้

     รายงาน/ภาพ : สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery91355 EventGallery91354 EventGallery91356 EventGallery91357 EventGallery91358 EventGallery91359 EventGallery91360 EventGallery91361 EventGallery91362
  • EventGallery91355
  • EventGallery91354
  • EventGallery91356
  • EventGallery91357
  • EventGallery91358
  • EventGallery91359
  • EventGallery91360
  • EventGallery91361
  • EventGallery91362

รูปข่าว