หน้าข่าว

ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำกรอบแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรมกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อเสนอของบประมาณปี พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

วันที่ 10 มกราคม 2562

     วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำกรอบแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรมกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อเสนอของบประมาณปี พ.ศ. 2564 ให้ได้โครงการวิจัยที่มีเป้าหมายผลผลิต (output) และผลลัพธ์ (outcome) ที่เป็นรูปธรรม สามารถถ่ายทอดเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การเกษตรและสอดคล้องกับพันธกิจของกระทรวงฯ และกรม โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน ผู้เชี่ยวชาญจากส่วนกลาง-ส่วนภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

     รายงาน/ภาพ : สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery91352 EventGallery91349 EventGallery91350 EventGallery91351
  • EventGallery91352
  • EventGallery91349
  • EventGallery91350
  • EventGallery91351

รูปข่าว