หน้าข่าว

ให้การต้อนรับ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย ณ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 09 มกราคม 2562

     วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562 นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนการขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย" (Workshop on CESRA action plan formulation) ระหว่างวันที่ 8 – 9 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

     ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย ผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ กรมพัฒนาที่ดิน คณะกรรมการและผู้ปฏิบัติงานขับเคลื่อนศูนย์ CESRA ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนักวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน จํานวน 100 คน โดยมีเป้าหมายเพื่อระดมความคิดเห็นการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ CESRA ตลอดทั้งนำประเด็นจากการเปิดตัวศูนย์ฯ วัตถุประสงค์ของ CESRA กรอบการดำเนินงาน ASP การพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัย การฝึกอบรม การสร้างเครือข่ายสำหรับขับเคลื่อนศูนย์ CESRA ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคเอเชีย และประเด็นสำคัญอื่นๆ มาพิจารณาเพื่อจัดทำแผนการขับเคลื่อนศูนย์ฯ ซึ่งจะทำให้ได้แผนการดำเนินงานและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งเป็นการเตรียมการสำหรับการจัดเสนอแผนการดำเนินงานและประเด็นสำคัญของ CESRA ต่อที่ประชุม ASP ครั้งที่ 5 ที่จะจัดขึ้นที่ประเทศอินเดีย ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ต่อไป

     โดยรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการนั้น ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศูนย์ CESRA ร่วมระดมความคิดเห็น อภิปราย แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อนํามาซึ่งแผนการขับเคลื่อน ทิศทางการดำเนินงานที่จะช่วยให้เกิดการบูรณาการทำงานและพัฒนาทิศทางศูนย์ CESRA อย่างเป็นรูปธรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยศูนย์ CESRA นี้ จะเป็นสถานที่ที่ช่วยพัฒนาศักยภาพและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ และการขับเคลื่อน ขยายผลเพื่อให้บรรลุความสำเร็จ ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการขจัดความหิวโหย สร้างความมั่นคงทาง อาหาร รวมทั้งเป้าหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

     รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery91304 EventGallery91305 EventGallery91306 EventGallery91307 EventGallery91308 EventGallery91309 EventGallery91310 EventGallery91311 EventGallery91312 EventGallery91313 EventGallery91314 EventGallery91315 EventGallery91316 EventGallery91317 EventGallery91318 EventGallery91319 EventGallery91320 EventGallery91321 EventGallery91322 EventGallery91323 EventGallery91324
 • EventGallery91304
 • EventGallery91305
 • EventGallery91306
 • EventGallery91307
 • EventGallery91308
 • EventGallery91309
 • EventGallery91310
 • EventGallery91311
 • EventGallery91312
 • EventGallery91313
 • EventGallery91314
 • EventGallery91315
 • EventGallery91316
 • EventGallery91317
 • EventGallery91318
 • EventGallery91319
 • EventGallery91320
 • EventGallery91321
 • EventGallery91322
 • EventGallery91323
 • EventGallery91324

รูปข่าว