หน้าข่าว

ร่วมพิธีเปิดศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (Center of Excellence on Soil Research in Asia : CESRA) ณ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 06 ธันวาคม 2561

     วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมพิธีเปิดศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (Center of Excellence on Soil Research in Asia : CESRA) โดยมี นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย และให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “บทบาทของ CESRA กับการจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน” รวมทั้งการจัดสัมมนาเรื่อง “บทบาทของประเทศสมาชิกในการขับเคลื่อน CESRA” จาก MR. Ronald Vargas และ Ms. Rosalud de la Rosa ณ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

     กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานหลักที่มีระบบฐานข้อมูลทรัพยากรดินของประเทศไทยสมบูรณ์แบบที่สุด ได้เปิดศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย ณ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยและสร้างเครือข่ายความร่วมมือของนักวิจัยด้านทรัพยากรดินของภูมิภาคเอเชีย

     นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO ได้จัดตั้งกลุ่มสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก (Global Soil Partnership หรือ GSP) เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนระหว่างประเทศสมาชิก พร้อมกำหนดแนวทางปฏิบัติและขับเคลื่อนกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง โดย GSP แบ่งเป็น 8 ภูมิภาค เพื่อให้สอดคล้องกับความแตกต่างของสภาพภูมิประเทศและสังคม ได้แก่ อัฟริกา เอเชีย อเมริกากลาง ยุโรป แปซิฟิก อเมริกาใต้ ตะวันออกกลาง อัฟริกาเหนือ และอเมริกาเหนือ โดยไทยเป็นประเทศสมาชิกในกลุ่มภูมิภาคเอเชีย (Asian Soil Partnership หรือ ASP) มีประเทศสมาชิกทั้งหมด 24 ประเทศ จากการประชุม ASP steering Committee วันที่ 22 – 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน มีมติให้ไทยเป็นประธาน ASP ต่อสมัยที่ 2 ในช่วงมิถุนายน 2561 – 2564 และการประชุม ASP Workshop ที่ประเทศไทยเมื่อวันที่ 14 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งมีการระบุการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (Center of Excellence on Soil Research in Asia : CESRA) โดยให้ประเทศไทยเป็นผู้นำการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าว และที่ประชุมสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก ครั้งที่ 5 ณ สำนักงานใหญ่ FAO กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี ได้เห็นชอบกรอบแนวทางการจัดตั้งและการดำเนินงานศูนย์ CESRA เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยและสร้างเครือข่ายความร่วมมือของนักวิจัยด้านทรัพยากรดินของภูมิภาคเอเชีย

     ทางด้าน นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า ตามที่ประชุมสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก ครั้งที่ 5 ณ สำนักงานใหญ่ FAO กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี ได้เห็นชอบกรอบแนวทางการจัดตั้งและการดำเนินงานศูนย์ CESRA เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยและสร้างเครือข่ายความร่วมมือของนักวิจัยด้านทรัพยากรดินของภูมิภาคเอเชีย และเนื่องจากกรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานหลักและมีความเชี่ยวชาญในการสำรวจทรัพยากรดิน และมีระบบฐานข้อมูลทรัพยากรดินของประเทศไทย ครบทุกกลุ่มชุดดินทั่วประเทศที่สมบูรณ์แบบ และทันสมัยที่สุดในเอเชีย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงให้กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานหลักในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย ณ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

     รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน

EventGallery90691 EventGallery90674 EventGallery90675 EventGallery90676 EventGallery90677 EventGallery90678 EventGallery90679 EventGallery90680 EventGallery90681 EventGallery90682 EventGallery90683 EventGallery90684 EventGallery90685 EventGallery90686 EventGallery90687 EventGallery90688 EventGallery90689 EventGallery90690 EventGallery90692 EventGallery90693 EventGallery90694
 • EventGallery90691
 • EventGallery90674
 • EventGallery90675
 • EventGallery90676
 • EventGallery90677
 • EventGallery90678
 • EventGallery90679
 • EventGallery90680
 • EventGallery90681
 • EventGallery90682
 • EventGallery90683
 • EventGallery90684
 • EventGallery90685
 • EventGallery90686
 • EventGallery90687
 • EventGallery90688
 • EventGallery90689
 • EventGallery90690
 • EventGallery90692
 • EventGallery90693
 • EventGallery90694

รูปข่าว