หน้าข่าว

ร่วมพิธีเปิดงานวันดินโลก “Be the Solution to Soil Pollution : ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ” ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 06 ธันวาคม 2561

               วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานวันดินโลก และการมอบรางวัล “วันดินโลก World Soil Day Award” พร้อมเปิดนิทรรศการวันดินโลก “น้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาที่ดินอย่างยั่งยืน คืนชีวิตให้แก่ดิน คืนความสุข ให้แก่เรา” และการเสวนาพิเศษ ในหัวข้อ “Sufficiency Economy philosophy : Path to SDGs” โดยนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ Prof. Wolfgang Drechsler นักวิชาการด้าน Public Administration and Management และ Innovation Political Philosophy ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
               นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า จากการที่สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ หรือ IUSS ได้ทูลเกล้าฯถวายรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” (The Humanitarian Soil Scientist) ตั้งแต่ปี 2556 แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เป็นพระองค์แรกของโลก และสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพเป็นวันดินโลก โดยขอให้ประเทศสมาชิกทุกประเทศทั่วโลกพร้อมใจกันจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรดินของแต่ละประเทศ ในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เพื่อถวายการยกย่องสดุดีพระเกียรติคุณและเผยแพร่พระราชกรณียกิจ ด้านการพัฒนาทรัพยากรดินของ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่นานาชาติทั่วโลกต่างให้การยอมรับและน้อมนำไปขยายผลปฏิบัติอย่างแพร่หลาย กรมพัฒนาที่ดินได้เป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เครือข่ายทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ภาคสถาบันการศึกษา หน่วยงานต่างประเทศ ตลอดจนหน่วยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดงาน 5 ธันวาคม วันดินโลก ปี 2561 อย่างยิ่งใหญ่ (World Soil day 2018 ) “Be the Solution to Soil Pollution : ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ”
               ทั้งนี้พื้นที่การจัดงานแสดงนิทรรศการได้จัดแบ่งออกเป็นโซน ๆ ที่มีการเรียงร้อยเรื่องราวต่าง ๆ ให้มีความเชื่อมโยงกันดังนี้ โซนที่ 1 การจัดแสดงนิทรรศการหัวข้อ “Be the Solution to Soil Pollution : ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ”ประกอบด้วยนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาทรัพยากรดินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 / นิทรรศการที่มาของ วันดินโลก / นิทรรศการวันดินโลก ปี 2561 หัวข้อ“Be the Solution to Soil Pollution” / นิทรรศการโครงการต้นแบบการพัฒนาที่ดิน / นิทรรศการ FAO และทูตพิเศษของสหประชาชาติด้านการขจัดความหิวโหย / นิทรรศการ GSP และ ASP / นิทรรศการ CESRA 2 / นิทรรศการ UNCCD โซนที่ 2 อาคารศาลาริมน้ำและลาน Out door เป็นการจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ ในบรรยากาศตลาดริมน้ำและใต้ร่มไม้ โซนที่ 3 อาคารเพียงดิน สำหรับกิจกรรมแข่งขันการประกวดวาดภาพระบายสีระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา โซนที่ 4 โซน DIY และกิจกรรมเสวนา (โสเหล่) แนวพระราชดำริการฟื้นฟูทรัพยากรดินเสื่อมโทรมในหลวงรัชกาลที่ 9 โซนนิทรรศการศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืนจากทุกหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานเครือข่าย นิทรรศการแนวพระราชดำริการพัฒนาทรัพยากรดินตั้งแต่ยอดดอยสู่ท้องทะเล นิทรรศการเชื่อมโยงศาสตร์พระราชาสู่การดำเนินงานของหน่วยราชการขยายผลสู่เกษตรกรในพื้นที่ นิทรรศการแสดงความเป็นมาของวันดินโลก ซึ่งมีที่มาจากการที่แนวพระราชดำริและพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรดินเป็นที่ยอมรับและประจักษ์ในระดับสากล ซึ่งเป็นที่มาของการประกาศวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลก การจัดเวทีเสวนา การประกวดแข่งขันต่างๆ และการออกร้านจัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์การเกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ ในราคายุติธรรมจากเกษตรกรตัวจริงนอกจากนี้ยังมีการจัดงาน 5 ธันวาคม วันดินโลกในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศตลอดทั้งเดือนธันวาคม

รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน

EventGallery90669 EventGallery90643 EventGallery90644 EventGallery90645 EventGallery90646 EventGallery90647 EventGallery90648 EventGallery90649 EventGallery90650 EventGallery90651 EventGallery90652 EventGallery90653 EventGallery90654 EventGallery90655 EventGallery90656 EventGallery90657 EventGallery90658 EventGallery90659 EventGallery90660 EventGallery90661 EventGallery90662 EventGallery90663 EventGallery90664 EventGallery90665 EventGallery90666 EventGallery90667 EventGallery90668 EventGallery90670 EventGallery90671 EventGallery90672 EventGallery90673
 • EventGallery90669
 • EventGallery90643
 • EventGallery90644
 • EventGallery90645
 • EventGallery90646
 • EventGallery90647
 • EventGallery90648
 • EventGallery90649
 • EventGallery90650
 • EventGallery90651
 • EventGallery90652
 • EventGallery90653
 • EventGallery90654
 • EventGallery90655
 • EventGallery90656
 • EventGallery90657
 • EventGallery90658
 • EventGallery90659
 • EventGallery90660
 • EventGallery90661
 • EventGallery90662
 • EventGallery90663
 • EventGallery90664
 • EventGallery90665
 • EventGallery90666
 • EventGallery90667
 • EventGallery90668
 • EventGallery90670
 • EventGallery90671
 • EventGallery90672
 • EventGallery90673

รูปข่าว