หน้าข่าว

ประธานโครงการฝึกอบรม เรื่อง "ข้อมูลอุตุนิยมวิทยากับการวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร" ผ่านทางระบบ Video Conference ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

               วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 นายก่อเกียรติ  จันทร์พึ่งสุข ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 เป็นประธานโครงการฝึกอบรม เรื่อง "ข้อมูลอุตุนิยมวิทยากับการวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร" ผ่านทางระบบ Video Conference เพื่อให้ได้รับความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น การคาดการณ์ปริมาณน้ำฝน รวมทั้งข้อมูลภูมิอากาศ เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง มีความเข้าใจในการนำข้อมูลและการแปลความหมายของข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 จังหวัดขอนแก่น

รายงาน/ภาพ : Facebook สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 กรมพัฒนาที่ดิน

EventGallery90613 EventGallery90614 EventGallery90615 EventGallery90616 EventGallery90617 EventGallery90618 EventGallery90619
  • EventGallery90613
  • EventGallery90614
  • EventGallery90615
  • EventGallery90616
  • EventGallery90617
  • EventGallery90618
  • EventGallery90619

รูปข่าว