หน้าข่าว

ประชุมคณะทำงานจัดงานวันดินโลก (World Soil Day) ปี 2561 พร้อมประชุมคณะทำงานฝ่ายสถานที่ การเปิดศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการดินแห่งเอเชีย (CESRA) ณ อาคารฝึกอบรมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

                วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ประชุมคณะทำงานจัดงานวันดินโลก (World Soil Day) ปี 2561 พร้อมประชุมคณะทำงานฝ่ายสถานที่ ที่พัก ยานพาหนะ การเปิดศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการดินแห่งเอเชีย (CESRA) เพื่อวางแผนการทำงานและมอบหมายผู้รับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ ให้แต่ละบุคคล ณ อาคารฝึกอบรมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

รายงาน/ภาพ : Facebook สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน

EventGallery90600 EventGallery90601 EventGallery90602 EventGallery90603 EventGallery90604 EventGallery90605 EventGallery90606 EventGallery90607 EventGallery90608 EventGallery90609
  • EventGallery90600
  • EventGallery90601
  • EventGallery90602
  • EventGallery90603
  • EventGallery90604
  • EventGallery90605
  • EventGallery90606
  • EventGallery90607
  • EventGallery90608
  • EventGallery90609

รูปข่าว