หน้าข่าว

ตรวจความพร้อมการจัดมหกรรมวันดินโลกปี 2561 ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 7 ธันวาคม 2561 ในด้านจัดเตรียมสถานที่จัดนิทรรศการวันดินโลก ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 01 ธันวาคม 2561

               วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561 นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร และคณะทำงานด้านนิทรรศการและกิจกรรมพิเศษวันดินโลก ร่วมตรวจความพร้อมการจัดมหกรรมวันดินโลก ปี 2561 ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 7 ธันวาคม นี้ ในด้านจัดเตรียมสถานที่จัดนิทรรศการวันดินโลก "น้อมนําศาสตร์พระราชา พัฒนาที่ดินอย่างยั่งยืน คืนชีวิตให้แก่ดิน คืนความสุขให้แก่เรา" นิทรรศการมีชีวิต "ดิน น้ำ ป่า ตน" นิทรรศการจากหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นิทรรศการบ้าน 4 ภาค กิจกรรมโสเหล่ กิจกรรมประกวดวาดภาพ และกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี


รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน

EventGallery90590 EventGallery90591 EventGallery90592 EventGallery90593 EventGallery90594 EventGallery90595 EventGallery90596 EventGallery90597 EventGallery90598 EventGallery90599
  • EventGallery90590
  • EventGallery90591
  • EventGallery90592
  • EventGallery90593
  • EventGallery90594
  • EventGallery90595
  • EventGallery90596
  • EventGallery90597
  • EventGallery90598
  • EventGallery90599

รูปข่าว