หน้าข่าว

ตรวจความพร้อมการจัดมหกรรมวันดินโลกปี 2561 ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 7 ธันวาคม 2561 และเตรียมการ เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 01 ธันวาคม 2561

               วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร และคณะทำงานวันดินโลก ร่วมตรวจความพร้อมการจัดมหกรรมวันดินโลก ปี 2561 ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 7 ธันวาคม นี้ ทั้งในด้านจัดเตรียมสถานที่จัดงาน พิธีเปิดมหกรรมวันดินโลก ปี 2561 พิธีประกาศรางวัล "วันดินโลก World Siol Day Award" การต้อนรับแขก VIP การจัดทีมมัคคุเทศก์ การจัดการเสวนาต่าง ๆ การจัดนิทรรศการวันดินโลก "น้อมนําศาสตร์พระราชา พัฒนาที่ดินอย่างยั่งยืน คืนชีวิตให้แก่ดิน คืนความสุขให้แก่เรา" นิทรรศการมีชีวิต "ดิน น้ำ ป่า ตน" นิทรรศการจากหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น การจัดแสดงเรือขุด ลำแรกของไทยในสมัยรัชกาลที่ 5 (โดยกรมชลประทาน) การโชว์เครื่องบินเกษตร (โดยกรมฝนหลวง) พร้อมเตรียมการ เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี


รายงาน/ภาพ : สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน

EventGallery90580 EventGallery90578 EventGallery90579 EventGallery90581 EventGallery90582 EventGallery90583 EventGallery90584 EventGallery90585 EventGallery90586 EventGallery90587 EventGallery90588 EventGallery90589
 • EventGallery90580
 • EventGallery90578
 • EventGallery90579
 • EventGallery90581
 • EventGallery90582
 • EventGallery90583
 • EventGallery90584
 • EventGallery90585
 • EventGallery90586
 • EventGallery90587
 • EventGallery90588
 • EventGallery90589

รูปข่าว