หน้าข่าว

ร่วมลงพื้นที่ติดตามงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังนา และเยี่ยมชมแปลงสาธิตการปลูกข้าวโพดหลังนาของ นายวิรัตน์ บุตรเพ็ง ณ บ้านท่าลาด ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

               วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมลงพื้นที่พร้อมคณะ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการติดตามงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังนา และเยี่ยมชมแปลงสาธิตการปลูกข้าวโพดหลังนาของ นายวิรัตน์ บุตรเพ็ง สมาชิกสหกรณ์การเกษตรพังโคน จำกัด มีพื้นที่ปลูกข้าวโพด 7 ไร่ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และภาคเอกชน ที่เข้ามาดูแลช่วยเหลือเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ทางด้านปัจจัยการผลิต ด้านเงินทุน การประกันความเสี่ยงและด้านการตลาด
               ทั้งนี้ได้พบปะเกษตรกร และประชาชนที่มาต้อนรับ พร้อมหารือความร่วมมือกับภาคเอกชนในการรับซื้อข้าวโพด การรวมกลุ่มปลูก ตั้งจุดรับซื้อ กำหนดราคารับซื้อ และรับทราบปัญหาอุปสรรค การแก้ปัญหาสินค้าเกษตร ณ บ้านท่าลาด ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร


รายงาน/ภาพ : สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน

EventGallery90571 EventGallery90570 EventGallery90572 EventGallery90573 EventGallery90574 EventGallery90575 EventGallery90576 EventGallery90577
  • EventGallery90571
  • EventGallery90570
  • EventGallery90572
  • EventGallery90573
  • EventGallery90574
  • EventGallery90575
  • EventGallery90576
  • EventGallery90577

รูปข่าว