หน้าข่าว

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 12 เพื่อศึกษาดูงานการดำเนินงานด้านสารสนเทศของกรมพัฒนาที่ดิน ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

               วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมคณะผู้บริหารกรมฯ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 12 จำนวน 70 คน เพื่อศึกษาดูงานการดำเนินงานด้านสารสนเทศของกรมพัฒนาที่ดิน การบริหารงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-Service LDD) และดูงานการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน และดูงานห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน

รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน

EventGallery90550 EventGallery90549 EventGallery90551 EventGallery90552 EventGallery90553 EventGallery90554 EventGallery90555 EventGallery90556 EventGallery90557 EventGallery90558 EventGallery90559 EventGallery90560 EventGallery90561 EventGallery90562 EventGallery90563
 • EventGallery90550
 • EventGallery90549
 • EventGallery90551
 • EventGallery90552
 • EventGallery90553
 • EventGallery90554
 • EventGallery90555
 • EventGallery90556
 • EventGallery90557
 • EventGallery90558
 • EventGallery90559
 • EventGallery90560
 • EventGallery90561
 • EventGallery90562
 • EventGallery90563

รูปข่าว