หน้าข่าว

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาที่ดินตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน ได้เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
“การพัฒนาที่ดินตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

               กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน  กรมพัฒนาที่ดิน  ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการหลักสูตร “การพัฒนาที่ดินตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในปีงบประมาณ 2562 เปิดรับสมัคร จำนวน 5 รุ่น  รุ่นละ 2 วัน   ฝึกอบรม ณ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ  อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา      
               การฝึกอบรม เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องทรัพยากรดิน เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน และการทำการเกษตรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้และปฏิบัติต่อไป ผู้สนใจสามารถ Download รายละเอียดโครงการ และใบสมัคร ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป     รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม

            รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม รุ่นที่ 3
ผู้ที่สนใจโครงการติดต่อได้ที่ 

ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน (กวจ.)
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โทรศัพท์ 1760 ต่อ 2249 หรือ 2251  สายตรง 0-2579-1562
โทรศัพท์ (นครราชสีมา) 044-756962-3
โทรสาร 0-2579-1753 

รูปข่าว