หน้าข่าว

ประธานเปิดโครงการฝึกอบรม เรื่อง ข้อมูลอุตุนิยมวิทยากับการวางแผนการจัดที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

     วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม เรื่อง ข้อมูลอุตุนิยมวิทยากับการวางแผนการจัดที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร โดย กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน ได้พิจารณาเห็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการจัดโครงการฝึกอบรม เพื่อให้ความรู้ด้านอุตอุนิยมวิทยา การเรียนรู้ภัยธรรมชาติเพื่อป้องกัน เทคนิคการวิเคราะห์และการแปลความหมายจากข้อมูลเรดาร์และดาวเทียม ข้อมูลแบบจำลองบรรยากาศเชิงตัวเลข แบบจำลองภูมิอากาศและการแปลความหมาย รวมถึงการประยุกต์ใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและเครือข่ายข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความถูกต้องในการวิเคราะห์ข้อมูลในการเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นอย่างทันท่วงที โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรม จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น

     รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม


EventGallery90535 EventGallery90536 EventGallery90537 EventGallery90538 EventGallery90539 EventGallery90540 EventGallery90541 EventGallery90542 EventGallery90543 EventGallery90544
  • EventGallery90535
  • EventGallery90536
  • EventGallery90537
  • EventGallery90538
  • EventGallery90539
  • EventGallery90540
  • EventGallery90541
  • EventGallery90542
  • EventGallery90543
  • EventGallery90544

รูปข่าว