หน้าข่าว

ร่วมงานแถลงข่าว การจัดงานมหกรรมวันดินโลก ในหัวข้อ น้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาที่ดินอย่างยั่งยืน คืนชีวิตให้แก่ดิน คืนความสุขให้แก่เรา ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

     วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมงานแถลงข่าว การจัดงานมหกรรมวันดินโลก ในหัวข้อ "น้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาที่ดินอย่างยั่งยืน คืนชีวิตให้แก่ดิน คืนความสุขให้แก่เรา" โดยมี นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการแถลงข่าวฯ โดยในปีนี้ ทางองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO และองค์การสหประชาชาติ หรือ UN ได้ให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานวันดินโลก ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เพื่อสืบสานศาสตร์พระราชา และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาดิน ในระหว่างวันที่ 5 - 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
     โดย นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO และองค์การสหประชาชาติ หรือ UN ได้ให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานวันดินโลก ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เพื่อสืบสานศาสตร์พระราชา และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาดิน พร้อมกำหนดให้มีพิธีมอบรางวัล วันดินโลก (World Soil Day Award) ให้แก่ผู้ที่มีผลงานและกิจกรรมที่เป็นประจักษ์ ในการส่งเสริมและสร้างความตระหนักด้านการจัดการทรัพยากรดินเพื่อความมั่นคงอาหารโลกอย่างยั่งยืน โดยในปีนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายให้จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการสร้างการรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี และในเดือนธันวาคม 2561 ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมตลอดทั้งเดือน และกำหนดการจัดมหกรรมวันดินโลกอย่างยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 5 – 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหัวข้อ “น้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาที่ดินอย่างยั่งยืน คืนชีวิตให้แก่ดิน คืนความสุขให้แก่เรา” ผ่านนิทรรศการจากหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาคีเครือข่าย และในวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561 จะมีพิธีเปิดศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินเเห่งภูมิภาคเอเชีย หรือ CESRA ณ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้งได้มีการจัดกิจกรรม ณ ศาลากลาง หรือสถานที่ที่แต่ละจังหวัดเห็นสมควร พร้อมเชิญหน่วยงานต่างประเทศร่วมงานวันดินโลก ได้แก่ คณะทูตานุทูต 70 ประเทศ สมาชิก ASP 23 ประเทศ ASEAN 9 ประเทศ ซึ่งการจัดงานวันดินโลกปีนี้เน้นการแสดงผลความสำเร็จของการน้อมนำศาสตร์พระราชาด้านการจัดการดินมาต่อยอด เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ทรัพยากรดิน น้ำ นำไปสู่ความมั่นคงทางอาหาร และการขจัดความอดอยากหิวโหย โดยการบูรณาการทำงานระหว่างหน่วยงานในคณะกรรมการวันดินโลกดำเนินกิจกรรมทั่วประเทศ เพื่อมุ่งเน้นการสร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วมทั้งภาคการศึกษา ศาสนา ภาครัฐ เอกชน องค์กรต่างประเทศ ชุมชน และประชาชน
     นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (IUSS) ได้มีมติเมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2555 ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” (The Humanitarian Soil Scientist) แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เป็นพระองค์แรกของโลก เพื่อยกย่องและถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ถึงพระวิสัยทัศน์ และพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร โดยที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญที่ 68 มีมติเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 รับรองให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็น “วันดินโลก” (World Soil Day) และปี 2558 เป็นปีดินสากล (International Year of Soils 2015) มีผลให้วันดินโลกได้รับการบรรจุในปฏิทินปฏิบัติงานขององค์การสหประชาชาติอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ ปี 2557 เป็นต้นมา
     สำหรับกิจกรรมภายในงานมหกรรมวันดินโลกปี 2561 ได้มีการจัดเเสดงนิทรรศการ หัวข้อ "น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน คืนชีวิตให้แก่ดิน คืนความสุขให้แก่เรา" ซึ่งมาจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย นิทรรศการ "ดิน น้ำ ป่า ฅน" นิทรรศการ "น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่ความยั่งยืน " นิทรรศการ "น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน คืนชีวิตให้แก่ดิน คืนความสุขให้แก่เรา" การจัดฉายภาพยนตร์เกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่ 9 เรื่องปัญหาของดิน นิทรรศการเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 นิทรรศการมีชีวิต ซึ่งเป็นการน้อมนำศาสตร์พระราชาด้านการจัดการดิน น้ำ ป่า ลงปฏิบัติในพื้นที่ นิทรรศการภูมิปัญญาแห่งเเผ่นดิน บ้าน 4 ภาค การจัดเสวนาวิชาการ กิจกรรมวาดภาพระดับเยาวชน หัวข้อ "ร่วมคิดร่วมทำในวันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ" การเเสดงสุนทรพจน์ของทายาทหมอดิน กิจกรรม(โสเหล่) กิจกรรมการรักษากายและจิต และการจำหน่ายสินค้าปลอดภัยจากเครือข่ายเกษตรกว่า 50 ร้านค้า

     รายงาน/ภาพ : สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery90523 EventGallery90520 EventGallery90521 EventGallery90522 EventGallery90524 EventGallery90525 EventGallery90526 EventGallery90527 EventGallery90528 EventGallery90529 EventGallery90530
 • EventGallery90523
 • EventGallery90520
 • EventGallery90521
 • EventGallery90522
 • EventGallery90524
 • EventGallery90525
 • EventGallery90526
 • EventGallery90527
 • EventGallery90528
 • EventGallery90529
 • EventGallery90530

รูปข่าว