หน้าข่าว

ประธานการประชุมผู้ปฏิบัติงานมัคคุเทศก์ ในการจัดงานมหกรรมวันดินโลก (World Soil Day) ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

     วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายสถาพร ใจอารีย์ ผู้อำนวยการกองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน เป็นประธานการประชุมผู้ปฏิบัติงานมัคคุเทศก์ ในการจัดงานมหกรรมวันดินโลก (World Soil Day) ซึ่งมีวาระที่สำคัญคือ การชี้แจงระเบียบการเบิก-จ่าย ในการเดินทางเข้าร่วมงาน รายละเอียดนิทรรศการและผังการจัดงาน รวมถึงการชี้แจงแผนการจัดกลุ่มมัคคุเทศก์และรายละเอียดการปฏิบัติงานผู้ประสานงานระหว่างกรมกับผู้แทนจากต่างประเทศ และชี้แจงกิจกรรมและกำหนดการพิธีเปิดศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย โดยมีผู้ปฏิบัติงานมัคคุเทศก์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 กรมพัฒนาที่ดิน

     รายงาน/ภาพ : กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery90490 EventGallery90491 EventGallery90492 EventGallery90493 EventGallery90494 EventGallery90495 EventGallery90496 EventGallery90497 EventGallery90498
  • EventGallery90490
  • EventGallery90491
  • EventGallery90492
  • EventGallery90493
  • EventGallery90494
  • EventGallery90495
  • EventGallery90496
  • EventGallery90497
  • EventGallery90498

รูปข่าว