หน้าข่าว

ประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ครั้งที่ 10 เรื่อง สรุปปัญหาและอุปสรรคที่ได้จากการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานระดับเขต (IPA) ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 07 พฤศจิกายน 2561

               วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เรื่อง สรุปปัญหาและอุปสรรคที่ได้จากการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานระดับเขต (IPA) ประจำปี ๒๕๖๑ และวางเเผนการปฏิบัติงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานประจำปี ๒๕๖๑ พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเข้ารับตำเเหน่งใหม่ สังกัด สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ ได้เเก่ นายสนอง คำสองสี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี ,นายชวพล อ่อนเรือง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง ,นายคำนึง แสงขำ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ,นายชัยชนะ บัวชุม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร ,และนายมู้หะหมัดยะเอส เล๊าะยอ ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ โดยมี ผู้เชี่ยวชาญฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน เเละบุคลากร เข้าร่วมประชุมและรับฟัง ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ จังหวัดปทุมธานี

รายงาน/ภาพ : Facebook สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กรมพัฒนาที่ดิน

EventGallery90311 EventGallery90312 EventGallery90313 EventGallery90314 EventGallery90315 EventGallery90316 EventGallery90317 EventGallery90318 EventGallery90319 EventGallery90320
  • EventGallery90311
  • EventGallery90312
  • EventGallery90313
  • EventGallery90314
  • EventGallery90315
  • EventGallery90316
  • EventGallery90317
  • EventGallery90318
  • EventGallery90319
  • EventGallery90320

รูปข่าว