หน้าข่าว

ประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ครั้งที่ 7/2561 เพื่อติดตามงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 08 พฤศจิกายน 2561

               วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ครั้งที่ 7/2561 พร้อมด้วย ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย/ผู้อำนวยการสถานี และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมประชุม โดยมีการติดตามงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินงานของทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพ/รายงาน : น.ส.ปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
                    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4

EventGallery90297 EventGallery90298 EventGallery90299 EventGallery90300 EventGallery90301 EventGallery90302 EventGallery90303 EventGallery90304 EventGallery90305 EventGallery90306 EventGallery90307 EventGallery90308 EventGallery90309 EventGallery90310
 • EventGallery90297
 • EventGallery90298
 • EventGallery90299
 • EventGallery90300
 • EventGallery90301
 • EventGallery90302
 • EventGallery90303
 • EventGallery90304
 • EventGallery90305
 • EventGallery90306
 • EventGallery90307
 • EventGallery90308
 • EventGallery90309
 • EventGallery90310

รูปข่าว