หน้าข่าว

ประธานการประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ครั้งที่ 2/2561 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของกรมพัฒนาที่ดินในด้านต่าง ๆ และหารือถึงกิจกรรมที่จะจัดงานวันดินโลก ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 07 พฤศจิกายน 2561

               วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เป็นประธานการประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ครั้งที่ 2/2561 โดยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของกรมพัฒนาที่ดินในด้านต่างๆ จากนางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ในข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร) ที่ได้ให้ความสำคัญและผลักดัน พ.ร.บ.พัฒนาที่ดิน ตามบทบัญญัติในมาตรา 13 ของ พรบ.พัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ. 2551 เพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติที่เกิดจากการชะล้างพังทลายของดินและดินถล่ม โดยใช้พื้นที่ดอยช้าง จ.เชียงราย และเพิ่มเติมในพื้นที่ภาคใต้ เป็นพื้นที่นำร่องจัดทำโมเดลตัวอย่าง ศึกษาความชัดเจนและทำงานตาม พรบ. เพื่อให้การขับเคลื่อนงานเป็นไปอย่างถูกต้อง และหารือถึงกิจกรรมที่จะจัดงานวันดินโลก 5-7 ธันวาคม 2561 ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 โดยมี นางสาวเสาวนีย์ ประจันศรี รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน,ผู้อำนวยการกลุ่มฯ/ฝ่าย, ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพร้อมหัวหน้าธุรการสถานีพัฒนาที่ดิน ในสังกัด และ เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

รายงาน/ภาพ : Facebook สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน
EventGallery90283 EventGallery90284 EventGallery90285 EventGallery90286 EventGallery90287 EventGallery90288 EventGallery90289 EventGallery90290 EventGallery90291 EventGallery90292 EventGallery90293 EventGallery90294 EventGallery90295 EventGallery90296
 • EventGallery90283
 • EventGallery90284
 • EventGallery90285
 • EventGallery90286
 • EventGallery90287
 • EventGallery90288
 • EventGallery90289
 • EventGallery90290
 • EventGallery90291
 • EventGallery90292
 • EventGallery90293
 • EventGallery90294
 • EventGallery90295
 • EventGallery90296

รูปข่าว