หน้าข่าว

ประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น

วันที่ 06 พฤศจิกายน 2561

     วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 3/2561 พร้อมด้วย นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร ผอ.กอง/สำนัก ผอ.สพข. โดยอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ได้ชี้แจงถึงแนวทางการดำเนินงานของกรมพัฒนาที่ดินในด้านต่างๆ โดยเฉพาะข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร) ที่ได้ให้ความสำคัญและผลักดัน พ.ร.บ.พัฒนาที่ดิน ตามบทบัญญัติในมาตรา 13 ของ พรบ.พัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ. 2551 เพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติที่เกิดจากการชะล้างพังทลายของดินและดินถล่ม โดยใช้พื้นที่ดอยช้าง จังหวัดเชียงราย และเพิ่มเติมในพื้นที่ภาคใต้ เป็นพื้นที่นำร่องจัดทำโมเดลตัวอย่าง ศึกษาความชัดเจนและทำงานตาม พรบ. เพื่อให้การขับเคลื่อนงานเป็นไปอย่างถูกต้อง อาทิ การกำหนดบริเวณการใช้ที่ดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ เป็นต้น การจัดอบรมทั้งบุคลากรภายในกรมพัฒนาที่ดิน หมอดินอาสา ที่จะต้องจัดกรอบการอบรมให้กว้างขึ้น เนื่องจากแต่ละกิจกรรมหรือพื้นที่ไม่เหมือนกัน รวมถึงให้นำเทคโนโลยีใหม่มาปรับใช้กับหมอดินอาสา และให้หมอดินขับเคลื่อนในด้านการสร้างเครือข่าย แทนการสอนเกษตรกร ผลิตปุ๋ยหมัก การส่งเสริมในเรื่องของเมล็ดพันธ์พืชปุ๋ยสด เพื่อใช้ในการปรับปรุงบำรุงดิน ซึ่งหลังจากนี้อาจจะเน้นการรับซื้อเมล็ดพันธุ์คืน เพื่อสร้างรายได้ไม่ทำลายดิน พร้อมมอบหมายให้ผอ.เขต แจ้งเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินในพื้นที่ให้ถือและมีแผนที่ในการทำงาน การปลูกหญ้าแฝกที่เจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้ความรู้ความเข้าใจพร้อมทั้งติดตามดูแลการปลูกหญ้าแฝก โดยที่ประชุม ยังมีการชี้แจงเรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและสร้างความปรองดองของกรมพัฒนาที่ดิน การติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินของกรมพัฒนาที่ดิน และในโอกาสนี้ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดี แก่ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และนายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน

     รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery90236 EventGallery90237 EventGallery90238 EventGallery90239 EventGallery90240 EventGallery90241 EventGallery90242 EventGallery90243 EventGallery90244 EventGallery90245 EventGallery90246 EventGallery90247
 • EventGallery90236
 • EventGallery90237
 • EventGallery90238
 • EventGallery90239
 • EventGallery90240
 • EventGallery90241
 • EventGallery90242
 • EventGallery90243
 • EventGallery90244
 • EventGallery90245
 • EventGallery90246
 • EventGallery90247

รูปข่าว