หน้าข่าว

ประชุมคณะกรรมการวันดินโลก ครั้งที่ 5 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดงานมหกรรมวันดินโลก ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

วันที่ 05 พฤศจิกายน 2561

               วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.30 น. กรมพัฒนาที่ดินจัดประชุมคณะกรรมการวันดินโลก ครั้งที่ 5/2561 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดงานมหกรรมวันดินโลก โดยมี ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
               โดยในที่ประชุม นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมงานวันดินโลก ปี 2561 ของคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการวันดินโลกทั้ง 3 คณะ ได้แก่ คณะทำงานขับเคลื่อนวันดินโลก คณะทำงานประชาสัมพันธ์วันดินโลก และ คณะทำงานจัดหาทุนวันดินโลก โดยในส่วนของคณะทำงานขับเคลื่อนวันดินโลก รายงานถึงการดำเนินการจัดงานมหกรรมวันดินโลกในระหว่างวันที่ 5 – 7 ธันวาคม 2561 รายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ทั้ง 3 วัน เช่น พิธีเปิดงานมหกรรมวันดินโลก การจัดนิทรรศการ "น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน คืนชีวิตให้แก่ดิน คืนความสุขให้แก่เรา" การจัดเสวนานานาชาติ "Healthy Soil: key solution for SDGs" กิจกรรมพิเศษต่างๆ และกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เป็นต้น โดยล่าสุด กระทรวงเกษตรฯ ได้มีหนังสือเชิญคณะทูตานุทูต ผู้แทนกลุ่มอาเซียน และผู้แทนกลุ่มสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินแห่งเอเชีย (Asian Soil Partnership : ASP) มาร่วมงานครั้งนี้และมีผู้ตอบรับแล้วจำนวน 47 คน จาก 13 ประเทศ (ทั้งเอเชียและยุโรป) จากนั้นหน่วยงานภาคีต่างๆ ได้รายงานความก้าวหน้าการจัดกิจกรรมวันดินโลกในหน่วยงานของตนเองให้คณะทำงานทราบ
               นอกจากนี้ รมช.วิวัฒน์ ได้ติดตามความก้าวหน้าของการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย Centre of Excellent for Soil Research in Asia (CESRA) ซึ่งจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 6 ธันวาคม นี้ ณ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

รายงาน : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน

EventGallery90229 EventGallery90227 EventGallery90228 EventGallery90230 EventGallery90231 EventGallery90232 EventGallery90233 EventGallery90234
  • EventGallery90229
  • EventGallery90227
  • EventGallery90228
  • EventGallery90230
  • EventGallery90231
  • EventGallery90232
  • EventGallery90233
  • EventGallery90234

รูปข่าว