หน้าข่าว

ประธานการประชุมคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น

วันที่ 30 ตุลาคม 2561

     วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 3/2561 โดยที่ประชุมได้พิจารณาโครงการเพื่อขอตั้งงบประมาณรายจ่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น

     รายงาน/ภาพ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery90175 EventGallery90176 EventGallery90177 EventGallery90178 EventGallery90179 EventGallery90180 EventGallery90181 EventGallery90182 EventGallery90183 EventGallery90184 EventGallery90185 EventGallery90186 EventGallery90187 EventGallery90188
 • EventGallery90175
 • EventGallery90176
 • EventGallery90177
 • EventGallery90178
 • EventGallery90179
 • EventGallery90180
 • EventGallery90181
 • EventGallery90182
 • EventGallery90183
 • EventGallery90184
 • EventGallery90185
 • EventGallery90186
 • EventGallery90187
 • EventGallery90188

รูปข่าว