หน้าข่าว

ประชุมหารือการเตรียมการเพื่อการขับเคลื่อนการจัดงานมหกรรมวันดินโลกปี 2561 ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น

วันที่ 25 ตุลาคม 2561

     วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นายเข้มเเข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร ร่วมประชุมหารือการเตรียมการเพื่อการขับเคลื่อนการจัดงานมหกรรมวันดินโลกปี 2561 ระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกรมพัฒนาที่ดิน โดยที่ประชุมได้หารือถึงกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในช่วงวันดินโลก การประชาสัมพันธ์ รวมถึงองค์ประกอบต่างๆในงานนิทรรศการ อาทิเช่น พิธีเปิดงาน โซนนิทรรศการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน

     รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery90087 EventGallery90088 EventGallery90089 EventGallery90090 EventGallery90091 EventGallery90092 EventGallery90093 EventGallery90094 EventGallery90095 EventGallery90096
  • EventGallery90087
  • EventGallery90088
  • EventGallery90089
  • EventGallery90090
  • EventGallery90091
  • EventGallery90092
  • EventGallery90093
  • EventGallery90094
  • EventGallery90095
  • EventGallery90096

รูปข่าว