หน้าข่าว

ประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร ผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการเลี้ยงกุ้งน้ำเค็มในบริเวณ ตำบลโพรงมะเดื่อ ตำบลหนองปากโลก และตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 09 ตุลาคม 2561

     วันอังคารที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร พร้อมด้วย นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ นางมัทธนา ชัยมหาวัน ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน สพข.๑ นางอุษา อุตสาหกุล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม นายสุรชัย สุวรรณชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร ผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการเลี้ยงกุ้งน้ำเค็มในบริเวณ ตำบลโพรงมะเดื่อ ตำบลหนองปากโลก และตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยมี นายมีศักดิ์ ภักดีคง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ ได้ร่วมกันพิจารณาการแก้ไขปัญหาและการลงพื้นที่เพื่อสำรวจ รวบรวมข้อมูลความเดือดร้อนของเกษตรกรในพื้นที่ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่วมกันให้ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ และรายงานผลให้ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบต่อไป ณ ห้องประชุม ๑๒๓ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

     รายงาน/ภาพ : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery89809 EventGallery89794 EventGallery89795 EventGallery89796 EventGallery89797 EventGallery89798 EventGallery89799 EventGallery89800 EventGallery89801 EventGallery89802
  • EventGallery89809
  • EventGallery89794
  • EventGallery89795
  • EventGallery89796
  • EventGallery89797
  • EventGallery89798
  • EventGallery89799
  • EventGallery89800
  • EventGallery89801
  • EventGallery89802

รูปข่าว