หน้าข่าว

ประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติที่เกิดจากการชะล้างพังทลายของดินและดินถล่ม ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 09 ตุลาคม 2561

               วันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติที่เกิดจากการชะล้างพังทลายของดินและดินถล่ม ครั้งที่ 1/2561 ในฐานะอนุกรรมการฯและเลขานุการ โดยมีนายมีศักดิ์ ภักดีคง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในที่ประชุมได้ทบทวนข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดดินถล่ม นำเสนอแผนการดำเนินงานในปี 2562 และพิจารณาวิธีการ มาตรการ และกระบวนการ ในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ ตามบทบัญญัติในมาตรา 13 ของ พรบ. พัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ. 2551 และอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน โดยเสนอให้ใช้พื้นที่ดอยช้าง จ.เชียงราย เป็นพื้นที่นำร่องจัดทำโมเดลตัวอย่าง เพื่อขับเคลื่อนในพื้นที่อื่นต่อไป ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายงาน/ภาพ : สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ

EventGallery89784 EventGallery89781 EventGallery89782 EventGallery89783 EventGallery89785 EventGallery89786 EventGallery89787 EventGallery89788 EventGallery89789 EventGallery89790
  • EventGallery89784
  • EventGallery89781
  • EventGallery89782
  • EventGallery89783
  • EventGallery89785
  • EventGallery89786
  • EventGallery89787
  • EventGallery89788
  • EventGallery89789
  • EventGallery89790

รูปข่าว