หน้าข่าว

ประธานการประชุมมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติงานของกองแผนงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม ผอ.กองแผนงาน ชั้น 4 อาคาร 6 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 03 ตุลาคม 2561

     วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น. นางสาวพรรณพิศ บ่วงนาวา ผู้อำนวยการกองแผนงาน เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติงานของกองแผนงานใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีวาระสำคัญเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ เช่น การจัดงานวันดินโลกรวมถึงการประเมินผลงานวันดินโลก ปี 2561 การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของงาน การจัดทำแผนแม่บทพื้นที่เฉพาะ การเร่งรัดการจัดทำงบประมาณปี 2563 รวมถึงแนวคิดในการพัฒนางานของกรมพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้ดีมากยิ่งขึ้น โดยมี ผชช. ผอ.กลุ่ม/ฝ่าย กองแผนงานเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ผอ.กองแผนงาน ชั้น 4 อาคาร 6 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน

     รายงาน/ภาพ : กองแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery89764 EventGallery89765 EventGallery89766 EventGallery89767 EventGallery89768 EventGallery89769 EventGallery89770 EventGallery89771
  • EventGallery89764
  • EventGallery89765
  • EventGallery89766
  • EventGallery89767
  • EventGallery89768
  • EventGallery89769
  • EventGallery89770
  • EventGallery89771

รูปข่าว