หน้าข่าว

ประชุมคณะกรรมการวันดินโลกครั้งที่ 4/2561 เพื่อติดตามความก้าวหน้าของคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการวันดินโลก 3 คณะ ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 05 ตุลาคม 2561

          วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายเข้มเเข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการวันดินโลกครั้งที่ 4/2561 โดยมี นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน และมีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมได้ติดตามความก้าวหน้าของคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการวันดินโลก 3 คณะ ประกอบด้วย คณะทำงานขับเคลื่อนวันดินโลก คณะทำงานประชาสัมพันธ์วันดินโลก และคณะทำงานจัดหาทุนวันดินโลก รวมถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานกิจกรรมวันดินโลกของหน่วยงานต่าง ๆ ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายงาน : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน

EventGallery89709 EventGallery89707 EventGallery89708 EventGallery89710 EventGallery89711 EventGallery89712 EventGallery89713 EventGallery89714 EventGallery89715 EventGallery89716 EventGallery89717 EventGallery89718 EventGallery89719 EventGallery89720 EventGallery89721 EventGallery89722 EventGallery89723 EventGallery89724 EventGallery89725 EventGallery89726 EventGallery89727
 • EventGallery89709
 • EventGallery89707
 • EventGallery89708
 • EventGallery89710
 • EventGallery89711
 • EventGallery89712
 • EventGallery89713
 • EventGallery89714
 • EventGallery89715
 • EventGallery89716
 • EventGallery89717
 • EventGallery89718
 • EventGallery89719
 • EventGallery89720
 • EventGallery89721
 • EventGallery89722
 • EventGallery89723
 • EventGallery89724
 • EventGallery89725
 • EventGallery89726
 • EventGallery89727

รูปข่าว