หน้าข่าว

ประชุมหน่วยงานในกำกับของนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน ณ ห้องประชุม 134-135 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 02 ตุลาคม 2561

     วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นายเข้มเเข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมประชุมหน่วยงานในกำกับ รมช.กษ. (นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร ) ครั้งที่ 4/2561 ซึ่งมี นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม โดยการประชุมเป็นการติดตามความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานแต่ละหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับของ รมช.กษ. ในส่วนของกรมพัฒนาที่ดิน ได้นำเสนอการขับเคลื่อนวันดินโลก การป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติที่เกิดจากการชะล้างพังทะลายของดินและดินถล่ม และรายงานผลงานปีงบประมาณ 2561 ในส่วนของปัญหาอุปสรรค และแผนงานปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุม 134-135 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

     รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery89645 EventGallery89646 EventGallery89647 EventGallery89648 EventGallery89649 EventGallery89650 EventGallery89651 EventGallery89652 EventGallery89653
  • EventGallery89645
  • EventGallery89646
  • EventGallery89647
  • EventGallery89648
  • EventGallery89649
  • EventGallery89650
  • EventGallery89651
  • EventGallery89652
  • EventGallery89653

รูปข่าว