หน้าข่าว

ประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการเกษตร นักสำรวจดิน นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย เศรษฐกร เจ้าพนักงานการเกษตร เจ้าพนักงานธุรการ และเจ้าหน้าที่การเกษตร

วันที่ 24 กันยายน 2561

ประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการเกษตร นักสำรวจดิน นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย เศรษฐกร เจ้าพนักงานการเกษตร เจ้าพนักงานธุรการ และเจ้าหน้าที่การเกษตร (รายละเอียดเพิ่มเติม) [24 กันยายน 2561]


                      รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

                      หน่วยที่ 1 ตำแหน่งในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)
                                        - ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

                      หน่วยที่ 2 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2
                                        - ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร
                                        - ตำแหน่ง เศรษฐกร
                      หน่วยที่ 3 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
                                        - ตำแหน่ง นักสำรวจดิน
                                        - ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
                                        - ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
                      หน่วยที่ 4 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
                                        - ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย
                                        - ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
                      หน่วยที่ 5 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10
                                        - ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร
                                        - ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
                      หน่วยที่ 6 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
                                        - ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
                      หน่วยที่ 7 ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12
                                        - ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
                                        - ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร
                                        - ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเกษตร
                                               

รูปข่าว