หน้าข่าว

ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ดินตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ฮอไรซั่นวิลเลจ แอนด์ รีสอร์ทเชียงใหม่ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 21 กันยายน 2561

     วันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ดินตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยนายชยุต ราชาตัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖ เป็นผู้กล่าวรายงาน อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวเปิดการประชุมพร้อมบรรยายพิเศษ เรื่องนโยบายที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๑๕ นโยบายและแนวทางการดำเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน หลังจากนั้นมีการเสวนา ด้านการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ หัวข้อ "อดีตสู่ปัจจุบันงานอนุรักษ์ดินและน้ำ" จากอดีตผู้อำนวยการและผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำกรมพัฒนาที่ดิน โดยมีอดีตผู้บริหาร ผู้อำนวยการ สพข./สพด./กอง/สำนัก ผู้เชี่ยวชาญ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคกรมพัฒนาที่ดิน จำนวน ๓๒๐ คน เข้าร่วมการประชุม ณ ฮอไรซั่นวิลเลจ แอนด์ รีสอร์ทเชียงใหม่ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

     รายงาน/ภาพ : สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery89476 EventGallery89441 EventGallery89442 EventGallery89443 EventGallery89444 EventGallery89445 EventGallery89446 EventGallery89447 EventGallery89448 EventGallery89449 EventGallery89450 EventGallery89451
 • EventGallery89476
 • EventGallery89441
 • EventGallery89442
 • EventGallery89443
 • EventGallery89444
 • EventGallery89445
 • EventGallery89446
 • EventGallery89447
 • EventGallery89448
 • EventGallery89449
 • EventGallery89450
 • EventGallery89451

รูปข่าว