หน้าข่าว

ร่วมรับเสด็จฯ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

วันที่ 13 กันยายน 2561

               วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมรับเสด็จฯ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กรมพัฒนาที่ดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ ได้เข้าดำเนินกิจกรรมด้านการปรับปรุงบำรุงดิน และการอนุรักษ์ดินและน้ำ จำนวน ๖ กิจกรรม ดังนี้
                    ๑. การปรับปรุงพื้นที่ดินกรด โดยใช้วัสดุปูนโดโลไมท์ พื้นที่ ๒๐๐ ไร่ เพื่อปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง ของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืช
                    ๒. การส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสด โดยใช้ปอเทืองเพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุ
                    ๓. ส่งเสริมการผลิตและใช้น้ำหมักชีวภาพ พด.๒ เพื่อบำรุงการเจริญเติบโตของพืช พื้นที่ ๒๕๐ ไร่
                    ๔. การปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ และลดการสูญเสียธาตุอาหารพืช เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดิน จำนวน ๗๐,๐๐๐ กล้า
                    ๕. การผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน เพื่อปรับปรุงดิน เพิ่มอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารในดิน พื้นที่ ๕๐ ไร่
                    ๖. การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในพื้นที่โครงการ
               โดยมี นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครนายก ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมรับเสด็จฯ ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

รายงาน/ภาพ : สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

EventGallery89258 EventGallery89249 EventGallery89250 EventGallery89251 EventGallery89252 EventGallery89253 EventGallery89254 EventGallery89255 EventGallery89256 EventGallery89257 EventGallery89259 EventGallery89260 EventGallery89261
 • EventGallery89258
 • EventGallery89249
 • EventGallery89250
 • EventGallery89251
 • EventGallery89252
 • EventGallery89253
 • EventGallery89254
 • EventGallery89255
 • EventGallery89256
 • EventGallery89257
 • EventGallery89259
 • EventGallery89260
 • EventGallery89261

รูปข่าว