หน้าข่าว

ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการบริหารความเสี่ยง และการบริหารงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 801 อาคาร 8 ชั้น

วันที่ 12 กันยายน 2561

     วันพุธที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการบริหารความเสี่ยง และการบริหารงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐" พร้อมมอบแนวทางการดำเนินงาน ผู้อำนวยการกองแผนงาน นางสาวพรรณพิศ บ่วงนาวา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ฯ ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้การดำเนินงานในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดหาพัสดุให้เป็นไปอย่างถูกต้อง บรรลุวัตถุประสงค์ และถูกต้องตามกระบวนการทำงาน โดยมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีด้านวิชาการ นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหาร ผู้อำนวยการ สพข./สพด./กอง/สำนัก ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๘๗๐ คน ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ๘๐๑ อาคาร ๘ ชั้น

     รายงาน/ภาพ : สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery89211 EventGallery89212 EventGallery89213 EventGallery89214 EventGallery89215 EventGallery89216 EventGallery89217 EventGallery89218 EventGallery89219 EventGallery89220 EventGallery89221 EventGallery89222 EventGallery89223 EventGallery89224 EventGallery89225
 • EventGallery89211
 • EventGallery89212
 • EventGallery89213
 • EventGallery89214
 • EventGallery89215
 • EventGallery89216
 • EventGallery89217
 • EventGallery89218
 • EventGallery89219
 • EventGallery89220
 • EventGallery89221
 • EventGallery89222
 • EventGallery89223
 • EventGallery89224
 • EventGallery89225

รูปข่าว