หน้าข่าว

ประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัล และการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 06 กันยายน 2561

               วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัล และการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนองค์กร โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยสนับสนุนในการปฏิบัติงาน และเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัล พร้อมทั้ง ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงิน ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
               ในการนี้ท่านรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง แผนการปฏิรูปประเทศ จากนั้นเป็นการบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัล โดย นางสาวกัลยรัตน์ นันทนาวิกุล ผู้เชี่ยวชาญสายงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากร ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน / ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ / ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 , 10 , 11 และ 12 ผู้เชี่ยวชาญ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี

รายงาน/ภาพ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน

EventGallery89112 EventGallery89113 EventGallery89114 EventGallery89115 EventGallery89116 EventGallery89117 EventGallery89118 EventGallery89119 EventGallery89120 EventGallery89121 EventGallery89122 EventGallery89123 EventGallery89124 EventGallery89125 EventGallery89126 EventGallery89127 EventGallery89128 EventGallery89129 EventGallery89130 EventGallery89131 EventGallery89132 EventGallery89133 EventGallery89134 EventGallery89135 EventGallery89136 EventGallery89137 EventGallery89138 EventGallery89139 EventGallery89162
 • EventGallery89112
 • EventGallery89113
 • EventGallery89114
 • EventGallery89115
 • EventGallery89116
 • EventGallery89117
 • EventGallery89118
 • EventGallery89119
 • EventGallery89120
 • EventGallery89121
 • EventGallery89122
 • EventGallery89123
 • EventGallery89124
 • EventGallery89125
 • EventGallery89126
 • EventGallery89127
 • EventGallery89128
 • EventGallery89129
 • EventGallery89130
 • EventGallery89131
 • EventGallery89132
 • EventGallery89133
 • EventGallery89134
 • EventGallery89135
 • EventGallery89136
 • EventGallery89137
 • EventGallery89138
 • EventGallery89139
 • EventGallery89162

รูปข่าว