หน้าข่าว

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน อาชีพนักพัฒนาโปรแกรมเกม (Game Programmer) อาชีพนักออกแบบเกม (Game Designer) และอาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (Game Artise)

วันที่ 03 กันยายน 2561

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน อาชีพนักพัฒนาโปรแกรมเกม (Game Programmer) อาชีพนักออกแบบเกม (Game Designer) และอาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (Game Artise) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.spu.ac.th/fac/sdm

รูปข่าว