หน้าข่าว

ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานเเละวางเเผนการเกิดปัญหาและอุปสรรคในการปฎิบัติงาน โครงการพัฒนาเเหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินเเละน้ำ ณ บ้านไร่ถั่ว หมู่ที่ 7 ตำบลบางเเขม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

วันที่ 24 สิงหาคม 2561

     วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ พร้อมด้วยนางอุษา อุตสาหกุล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม ,นายจิระ มาตรทอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ,นายธนเดช วิมูลคะ วิศวกรโยธาชำนาญการ และนายไพบูลย์ สุทินศรี นายช่างโยธาชำนาญงาน หัวหน้าชุดควบคุมงาน จากสำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานเเละวางเเผนการเกิดปัญหาและอุปสรรคในการปฎิบัติงาน โครงการพัฒนาเเหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินเเละน้ำ ลักษณะโครงการ คลองส่งน้ำดาดคอนกรีต ความยาว ๕๗๐ เมตร พร้อมท่อส่งน้ำ ความยาว ๑๑๒ เมตร เพื่อใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคบริโภคและเกษตรกรรม ณ บ้านไร่ถั่ว หมู่ที่ ๗ ตำบลบางเเขม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

     รายงาน/ภาพ : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery88956 EventGallery88957 EventGallery88958 EventGallery88959 EventGallery88960 EventGallery88961 EventGallery88962 EventGallery88963 EventGallery88964 EventGallery88965
  • EventGallery88956
  • EventGallery88957
  • EventGallery88958
  • EventGallery88959
  • EventGallery88960
  • EventGallery88961
  • EventGallery88962
  • EventGallery88963
  • EventGallery88964
  • EventGallery88965

รูปข่าว