หน้าข่าว

ประชุมการตรวจสอบฝายชะลอน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

วันที่ 27 สิงหาคม 2561

     วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 ร่วมกับ ผู้อำนวยการสถานีน่าน แพร่ พะเยา เชียงราย เข้าร่วมประชุมการตรวจสอบฝายชะลอน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยมีคณะสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท) กอ.รมน. และผู้แทนองค์กรต่อต้านคอรัปชั่น ประเทศไทย ร่วมตรวจสอบความโปร่งใสของการดำเนินการเกี่ยวกับการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรณีก่อสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

     รายงาน/ภาพ : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery88952 EventGallery88953 EventGallery88954 EventGallery88955
  • EventGallery88952
  • EventGallery88953
  • EventGallery88954
  • EventGallery88955

รูปข่าว