หน้าข่าว

ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงาน สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ 12 และทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการค่าย เยาวชน..รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

วันที่ 09 สิงหาคม 2561

     วันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานพิธีเปิดงาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ ๑๒ และทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการค่าย "เยาวชน..รักษ์พงไพร" เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขององค์กรร่วม ๑๒ องค์กร โดยในส่วนของกรมพัฒนาที่ดินจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สารเร่ง พด. ๑,๒ และ ๖ ให้กับเยาวชนที่ร่วมโครงการรักษ์พงไพร หัวใจเกษตร และนิทรรศการ เรื่อง "สืบสานศาสตร์พระราชา สานต่อน้ำพระทัยองค์ราชินี สู่วิถีเกษตรไทยอย่างยั่งยืน" ในโซนที่ ๑ "สืบสานศาสตร์พระราชา บริหารทรัพยากรเพื่อการเกษตร โดยเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมกับกรมชลประทาน และกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

     รายงาน/ภาพ : สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery88543 EventGallery88544 EventGallery88545 EventGallery88546 EventGallery88547 EventGallery88548 EventGallery88549 EventGallery88550 EventGallery88551 EventGallery88552
  • EventGallery88543
  • EventGallery88544
  • EventGallery88545
  • EventGallery88546
  • EventGallery88547
  • EventGallery88548
  • EventGallery88549
  • EventGallery88550
  • EventGallery88551
  • EventGallery88552

รูปข่าว