หน้าข่าว

ลงพื้นที่ตรวจติดตามงาน การก่อสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ แบบมีส่วนร่วมของประชาชน ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ปีงบประมาณ 2561 ณ บ้านวังไลย์ หมู่ที่ 1 ตำบลสระแก้ว อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 06 สิงหาคม 2561

               วันจันทร์ที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจติดตามงาน การก่อสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ แบบมีส่วนร่วมของประชาชน ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้เร่งรัดการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยฝายชะลอน้ำแห่งนี้สร้างอยู่ใน พิกัด x ๗๓๖๖๒๐ และ Y ๑๗๕๔๙๑๐ มีขนาด ๔.๕ เมตร สามารถเก็บกักน้ำได้เป็นปริมาตร ๔๕๐ ลูกบาศก์เมตร มีการจัดจ้างแรงงานในพื้นที่การก่อสร้าง จึงเป็นการกระจายรายได้ลงสู่ชุมชนด้วย อีกทั้งโครงการนี้มีการอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ที่รับประโยชน์จากฝายชะลอน้ำ เพื่อให้รู้ถึงวิธีการดูแลรักษาและประโยชน์ที่ได้รับ โดยมีนายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๘ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ร่วมดำเนินการ ณ บ้านวังไลย์ หมู่ที่ ๑ ตำบลสระแก้ว อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

รายงาน/ภาพ : สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

EventGallery88478 EventGallery88474 EventGallery88475 EventGallery88476 EventGallery88477 EventGallery88479 EventGallery88480 EventGallery88481 EventGallery88482
  • EventGallery88478
  • EventGallery88474
  • EventGallery88475
  • EventGallery88476
  • EventGallery88477
  • EventGallery88479
  • EventGallery88480
  • EventGallery88481
  • EventGallery88482

รูปข่าว